Brondesbury to Kilburn

Exit station type Entry station type time
Brondesbury NR Kilburn LU 20
Kilburn LU Brondesbury NR 20