Euston to Euston Square

Exit station type Entry station type time
Euston LU Euston Square LU 20
Euston NR Euston Square LU 20
Euston Square LU Euston LU 20
Euston Square LU Euston NR 40